Materská škola Radvanská 26

Vitajte na našej stránke

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Radvaň v Banskej Bystrici. Zriaďovateľom  je Mesto Banská Bystrica.  Poskytujeme celodennú výchovno - vzdelávaciu starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov, ako aj pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Podľa podmienok školy poskytujeme vzdelávaciu starostlivosť aj deťom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

V našej škole využívame metodiku "Krok za krokom" Učiteľ na základe pozorovania individuálnych daností každého dieťaťa formuje výchovno-vzdelávací prístup k dieťaťu aj ku skupine a diferencuje a vhodne volí úlohy a činnosti pre ich celkový harmonický rozvoj. Základom je vývinový prístup k výchove dieťaťa predškolského veku so zameraním na jeho individualitu osobnosti.

O nás

 

O našej materskej škole

Prioritou našej materskej školy je pohyb, zdravý životný štýl a prostredníctvom osobnosti detí pôsobenie na rodinu a širokú verejnosť. Zameranie na zdravý fyzický a psychický vývoj, zdravú výživu, environmentálnu výchovu, spoluprácu s rodinou a širokou verejnosťou, individuálny prístup k deťom, uspokojovanie potrieb dieťaťa, nie učiteľa.

Realizujeme sa aj v rôznych  projektoch: ,,Malá Tarzánia", ,,Nie je značka ako značka", ,,Zázračná záhradka", ,,Sedmokráska", ,,Štvorlístok", ,,Kamarátka Fit-lopta", ,,Počítač, môj kamarát", ,,Národný program Zdravie v školách", ,,Digitálne učivo na dosah",, Čo mi kniha rozprávala I., II.", ,,Zober ma von".

Novinky a zaujímavosti

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

Vážení rodičia,   Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 6.9.2023 /streda/ o 16,00hod. sa uskutoční  v III.triede  /prízemie / rodičovské združenie pre 3. triedu /zajkovia/ a 4. triedu /žabky/.   Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 7.9.2023...

OZNAM -USMERNENIE PRE  DETI POSLEDNÉHO ROČNÍKA MŠ

VZN Mesta Banská Bystrica č. 5/2023,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia,  ktoré je účinné od 1.5.2023 - dotácia na stravu pre všetky deti posledného ročníka MŠ – predškolákov; ÚPSVaR poskytne dotáciu vo...

ZÁPIS DETÍ DO MŠ RADVANSKÁ 26

ZÁPIS DETÍ DO MŠ RADVANSKÁ 26

Zápis do Materskej školy Radvanská 26, Banská Bystrica                                    2. máj 2023                         od 8,00 do 12,00   a  od 13,00 do 16,30                                     Kritériá prijímania detí do našej MŠ: Deti zo spádovej ulice:...

MŠ Radvanská 26 - Informácie

Prevádzka školy: od 6.30 - 17,00 hod.
O 8,00 hod. sa budova materskej školy uzamyká z bezpečnostných dôvodov.
V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na štyri týždne. V čase jesenných, zimných, jarných a veľkonočných prázdnin je materská škola otvorená do 16,30 hod.

Konzultačné hodiny riaditeľky MŠ: po vzájomnom dohovore od 11,00 - 13,00 hod.
Konzultačné hodiny riaditeľky ŠJ: po vzájomnom dohovore so zákonitými zástupcami detí.
Konzultačné hodiny triednych učiteliek: po vzájomnom dohovore od 12,30 hod.

Riaditeľka MŠ: Vyletelová Janka

Telefón: +421 48 410 1455

E-mail: jana.vyletelova@banskabystrica.sk

Konzultačné hodiny: 11.00 hod. - 13.00 hod.

Denný poriadok MŠ

6.30 hod. - 9.00 hod. 
príchod detí do MŠ, schádzanie - do 8.00, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, vzdelávacie aktivity, skupinové, individuálne, spoločné hry.

9.00 hod - 11.30 hod.
činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie-desiata), vzdelávacia aktivita-zameraná na oblasť perceptuálno - motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu, pobyt vonku - vychádzky, pohybové aktivity, edukačné aktivity ( v zimných mesiacoch, v prípade veľmi chladného počasia, či dažďa individuálna práca s deťmi a hry v triede).

11.30 hod. - 14.30 hod.
činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie,stravovanie-obed), stomatohygiena, príprava na odpočinok - literárne, hudobné chvíľky, odpočinok.

14.30 hod. - 17.00 hod.
činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, olovrant), hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmerňované pohybové a relaxačné cvičenia, vzdelávacia aktivita-zameraná na oblasť perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu, pobyt vonku - pohybové aktivity.