Informácie školskej jedálne

31. augusta 2021 | Oznamy

V á ž e n í  r o d i č i a  d e t í  m a t e r s k e j  š k o l y !

 

V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ

zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica zavádzame a upresňujeme nasledovné :

Prihlasovanie dieťaťa na stravovanie v ŠJ školský rok 2021/2022:

Začiatok stravovania v ŠJ v školskom roku podpísaním tlačiva „“ Prihláška na stravovanie“ v triede MŠ.

1. Odhlasovanie a prihlasovanie dieťaťa na stravu:

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť / respektíve / prihlásiť dieťa na stravu deň vopred do 12,00 hod . : -- telefonicky na číslo 048/4101455

- zapísaním sa do zošita uloženého v šatni MŠ / tam sa stravník zapíše , na ktorý deň sa chce odhlásiť ,respekt. prihlásiť na stravu / pri skoršom nástupe po chorobe/

V prípade choroby v pondelok- piatok odhlášky a prihlášky / po chorobe/ na stravu telefonicky na číslo 048/4101455 od 7.00 – 7,30 hod..

V prvý deň /choroby , v čas neodhlásenia/ sa povoľuje zobrať si obed v čase 11,30 hod.-12,00hod..

Pri deťoch do 6 rokov veku tak je možne uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 odst. 3 písm. c / zákona č. 544/2020 Z.z.

Dotáciu na stravu pre deti do 6 rokov ÚPSVaR poskytne vo výške 1,30 € . Podmienka je aby dieťa bolo v MŠ a odobralo jedlo. Dochádzka v MŠ musí súhlasiť s dochádzkou ŠJ.

ORGANIZÁCIA REŽIMU STRAVNÍKOV

- odhlasovanie a prihlasovanie na stravu 24 hod. vopred do 12,00 hod., v prípade ochorenia ráno telefonicky na t.č. 048/4101455 do 7,30. hod.. Dochádzka deti posledného ročníka MŠ – predškolákov musí sedieť na skutočný stav detí v MŠ. Ak je dieťa nie prítomné v MŠ, školská jedáleň nemôže normovať stravu na toto dieťa. Štátna dotácia je poskytnutá len na prítomné deti / do 6 rokov v MŠ. Ak dieťa ochorie a neodhlási sa zo stravy v termíne už nebude možné 1. deň si prísť po obed. Dotácia na tento deň neplatí a zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín v plnej výške.

Na základe hore uvedeného detí do 6 rokov MŠ uhradia rozdiel medzi FN 1,54 – 1,30 ŠD, ktorý je 0,24 € . Poplatok za réžiu ostáva.

Neodhlásený stravník sa považuje za prihláseného a za neodobratú alebo včas neodhlasenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje!

2. Formy úhrady za stravovanie:

a./ Poplatky za celodennú stravu v MŠ = 1,54 €/deň/dieťa

Poplatky za desiatu a obed 1,28 = €/deň /dieťa

b./ Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach pri materských školách paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 4,50 € .

Úhrada nákladov na stravovanie a úhrada režijných nákladov za bežný mesiac v súlade s VZN 12/19§ Mesta Banská Bytrica na účet ŠJ

číslo účtu: SK91 7500000000 4017146805

a to: - bezhotovostným platobným stykom na účet ŠJ

- poštovou poukážkou ( Pošta)

- v hotovosti BANKA ČSOB

Zákonný zástupcovia dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok na stravovanie a na réžiu na účet ŠJ do 15. dňa bežného mesiaca.

Upozorňujem , že nedodržanie termínu sa porušuje školský poriadok a pri opakovanom porušovaní školského poriadku môže byť dieťa vylúčené zo zariadenia MŠ.

Preplatky sa odpočítavajú v bežnom mesiaci z predchádzajúceho mesiaca a vracajú sa po ukončení dochádzky v MŠ

3. V prípade akýchkoľvek nejasnosti alebo iných dôvodov, ktoré sa tykajú školského stravovania, prosím,  obracať sa na riad. ŠJ p. Kulfasovú / utorok,štvrtok,piatok / č.t.4162964.

                                                                                                                                                       Riaditelka školského stravovania

Mohlo by vás zaujímať

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, triedne rodičovské združenia sa uskutočnia podľa náležitých predpisov v rámci situácie ochorenia Covid 19 podľa nasledujúceho rozpisu: 1.trieda (Krtkovia) a 2. trieda (Myšky) - 7.9.2021 (utorok) o 16.00 hod. 3.trieda (Zajkovia) a 4.trieda (Žabky) -...

prečítajte si viac