Oznam školskej jedálne

1. septembra 2022 | Uncategorized

V á ž e n í    r o d i č i a   d e t í   m a t e r s k e j  š k o l y !

V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica  zavádzame a upresňujeme nasledovné :

Prihlasovanie dieťaťa na stravovanie v ŠJ školský rok 2022/2023:

Začiatok stravovania v ŠJ v školskom roku  podpísaním tlačiva „“ Prihláška na stravovanie“ v triede MŠ.

1.Odhlasovanie a prihlasovanie dieťaťa na stravu:

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť / respektíve / prihlásiť dieťa na stravu deň vopred do 12,00 hod . :     --    telefonicky na číslo 048/4101455

  • zapísaním sa do zošita uloženého v šatni MŠ / tam sa stravník zapíše , na ktorý deň sa chce odhlásiť ,respekt. prihlásiť na stravu / pri skoršom nástupe po chorobe/

 V prípade choroby  v pondelok- piatok  odhlášky a prihlášky / po chorobe/ na stravu telefonicky na číslo 048/4101455  od 7.00 – 7,30 hod..

V prvý deň /choroby , v čas neodhlásenia/  sa povoľuje zobrať si obed /dohoda pri tel. hovore s kuchárkou/v čase 11,30 hod.-12,00hod..   

Neodhlásený stravník sa považuje za prihláseného a za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa  finančná alebo vecná náhrada neposkytuje!

2. Formy úhrady za stravovanie:

 a./  Poplatky za celodennú stravu v MŠ = 1,54 €/deň/dieťa

       Poplatky za desiatu a obed                  1,28    =  €/deň /dieťa

b./ Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach pri materských školách paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 4,50 € .

 Úhrada nákladov na stravovanie  a  úhrada režijných nákladov za bežný  mesiac  v súlade s VZN 8/21§7 Mesta Banská Bytrica  na účet ŠJ                                                                                                     číslo účtu: SK91 7500000000 4017146805

a to:     -   bezhotovostným platobným stykom  na účet ŠJ                                                                                        -  poštovou poukážkou   ( Pošta )                                                                                                                      -  v hotovosti  BANKA ČSOB

Zákonný zástupcovia dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok na stravovanie  a na  réžiu na účet ŠJ do 15. dňa bežného mesiaca. 

Upozorňujem , že nedodržanie termínu sa porušuje školský poriadok a pri  opakovanom porušovaní školského poriadku môže byť dieťa vylúčené zo zariadenia MŠ.     

Preplatky sa odpočítavajú v  bežnom mesiaci z predchádzajúceho mesiaca  a vracajú sa po  ukončení dochádzky v MŠ

  1. V prípade akýchkoľvek nejasnosti alebo iných dôvodov, ktoré sa tykajú školského

 stravovania“ prosím „ obracať sa na riad. ŠJ p. Kulfasovú /  utorok,štvrtok,piatok / č.t.4162964.

Mohlo by vás zaujímať

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

Vážení rodičia,   Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 6.9.2023 /streda/ o 16,00hod. sa uskutoční  v III.triede  /prízemie / rodičovské združenie pre 3. triedu /zajkovia/ a 4. triedu /žabky/.   Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 7.9.2023...

prečítajte si viac