MŠ radvanská

Učiť. Vzdelávať. Rásť.

čči   Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

                                                       od 1. 1. 2023

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica vo VZN Mesta Banská Bystrica 15/2022 sumou vo výške

                                                     32,00 €.

Mesačný príspevok sa uhrádza mesiac vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne mesta Banská Bystrica.

 • zriaďovateľ mimoriadne určil prechodné obdobie a poplatky za MŠ za mesiac január už boli zo strany zákonných zástupcov uhradené a odvedené na účet zriaďovateľa Mesta Banská Bystrica.                                                                                                    
 • Dôrazne rodičov žiadame, aby platbu za mesiac február 2023 zrealizovali len v mesiaci január 2023 a to konkrétne do 10.01.2023.

Celé znenie: VZN-c.-15-2022

 

Určenie výšky príspevkov v zariadeniach školského stravovania

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica poskytuje stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie detí materských škôl.

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, okrem dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom, na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni.

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:

 • celodenné stravné: 2,10 € (desiata 0,50 €, obed 1,20 €, olovrant 0,40 €)
 • zákonný zástupca každého dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej škole vo      výške 9,00 € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac.

Úhrada nákladov na stravovanie  a  úhrada režijných nákladov za bežný  mesiac, ako aj úhradu na čiastočne náklady pobytu dieťaťa v materskej škole (RP) v súlade s VZN 15/22 Mesta B. Bystrica  na účet ŠJ č. účtu: SK91 7500000000 4017146805

a to:     -   bezhotovostným platobným stykom  na účet ŠJ

            -  poštovou poukážkou   (  Pošta)

            -  v hotovosti  BANKA ČSOB

 

Ďakujeme, že poplatky za MŠ a stravné uhrádzate včas.

Čo potrebuje vaše dieťatko do MŠ: 

 • Vlhčený toaletný papier
 • Hrebeň
 • Uterák
 • Hrnček na pitný režim (porcelánový)
 • Prezuvky (pevná obuv)
 • Pyžamo
 • Obliečku na perinku a vankúšik, plachtu (rozmer: perinka 130 x 90cm, vankúšik 45x 65 cm,  plachta 140x70 cm,)

Osobné veci je potrebné podpísať menom dieťaťa !!!

 

Školský poriadok /celé znenie/:

SKOLSKY-PORIADOK_2023

 

 

prevádzková doba

Pracovné dni: 6,30 h. – 17,00 h.
Víkendy a sviatky: Zatvorené

telefón a email

+421 48 410 14 55
jana.vyletelova@banskabystrica.sk