OZNAM -USMERNENIE PRE  DETI POSLEDNÉHO ROČNÍKA MŠ

17. mája 2023 | Uncategorized

VZN Mesta Banská Bystrica č. 5/2023,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia,  ktoré je účinné od 1.5.2023

- dotácia na stravu pre všetky deti posledného ročníka MŠ – predškolákov;

ÚPSVaR poskytne dotáciu vo výške 1,40 € . Podmienka je aby dieťa bolo v MŠ a odobralo jedlo. Dochádzka v MŠ musí súhlasiť s dochádzkou ŠJ.

S ohľadom na čerpanie dotácie je potrebná dôslednosť pri prihlasovaní a odhlasovaní stravy zo strany zákonných zástupcov detí; v prípade, že dieťa objednanú stravu neodoberie, rodič hradí celú výšku stravného.

Ak dieťa / predškolák / sa neodhlási  zo stravy v termíne, zákonný zástupca dieťaťa platí plnú sumu. Dotácia na tento deň neplatí. V takom prípade je možné 1. deň si prísť po stravu do vlastných nádob. /„Je potrebne nahlásiť telefonický“/. V opačnom prípade jedlo sa rozdá deťom v triede na dupľu.

ORGANIZÁCIA REŽIMU STRAVNÍKOV

Odhlasovanie a prihlasovanie na stravu 24 hod. vopred do 12,00 hod., v prípade ochorenia ráno telefonicky na t.č. 048/4161317/ záznamník do 8. hod.. Dochádzka  deti posledného ročníka MŠ – predškolákov musí sedieť na skutočný stav detí v MŠ. Ak je dieťa nie prítomné v MŠ, školská jedáleň nemôže normovať stravu na toto dieťa Štátna dotácia je poskytnutá len na prítomné deti v MŠ. 

Ak dieťa ochorie a neodhlási sa zo stravy v termíne už nebude možné 1. deň si prísť po obed. Dotácia na tento deň neplatí.

Na základe hore uvedeného detí posledného ročníka MŠ sú oslobodené od poplatku za stravu. Poplatok za réžiu ostáva.

  • upozornila, že k avízam o čerpaní dotácie od 1.5.2023 bude potrebné dokladať aj výpisy zo stravovacieho systému, aby bolo možné odkontrolovať čerpanie dotácie za jednotlivé deti

  • s ohľadom na čerpanie dotácie je potrebná dôslednosť pri prihlasovaní a odhlasovaní obedov zo strany rodičov detí; v prípade, že dieťa objednaný obed neodoberie, rodič hradí celú výšku stravného

Ak dieťa / predškolák / ochorie a neodhlási sa zo stravy v termíne, zákonný zástupca dieťaťa platí plnú sumu.

 

 

Na vedomie dáva:  Riaditeľka školského stravovania

 

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

Vážení rodičia,   Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 6.9.2023 /streda/ o 16,00hod. sa uskutoční  v III.triede  /prízemie / rodičovské združenie pre 3. triedu /zajkovia/ a 4. triedu /žabky/.   Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 7.9.2023...

prečítajte si viac