POZOR - zmena úhrady rodičovského príspevku za MŠ

14. decembra 2020 | Oznamy

Na 14. zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo schválené nové Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien

od januára 2021

určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole v § 2 sa  rušia body 1. až 6. a nahrádzajú sa novými bodmi 1. a 2. v nasledovnom znení:

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školskéh zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriadovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

jednotnou sumou vo výške 16,00 €

2. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Úhradu príspevkov možno vykonať bezhotovostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne mesta Banská Bystrica, alebo poštovou poukážkou.

UPOZORNENIE:  v januári 2021 je treba zaplatiť príspevok za január aj február 2021 a tí, ktorí majú trvalé bydlisko mimo BB a uhrádzali vyššiu sumu, zadať nové trvalé príkazy.

Mohlo by vás zaujímať

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, triedne rodičovské združenia sa uskutočnia podľa náležitých predpisov v rámci situácie ochorenia Covid 19 podľa nasledujúceho rozpisu: 1.trieda (Krtkovia) a 2. trieda (Myšky) - 7.9.2021 (utorok) o 16.00 hod. 3.trieda (Zajkovia) a 4.trieda (Žabky) -...

prečítajte si viac

Informácie školskej jedálne

V á ž e n í  r o d i č i a  d e t í  m a t e r s k e j  š k o l y !   V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica zavádzame a upresňujeme nasledovné :...

prečítajte si viac