Naše projekty

Rada školy a OZ Radvanček

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, školského zariadenia, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obce a samosprávneho kraja z pohľadu školskej problematiky. (§. 24 ods. 1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov)

  • Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
  • Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.
  • Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:
  • k návrhu na úpravy v učebných plánoch
  • k návrhu rozpočtu
  • k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy
  • k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
  • k správe o výsledkoch hospodárenia školy
  • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu
  • k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
  • k návrhu školského vzdelávacieho programu.

Predseda:

PhDr. Tomáš Metyľ, zástupca zákonných zástupcov detí

Členovia:

Mgr. Ivana Petrovičová,                                                             zástupca. ped. zamestnancov
Monika Herdová,                                                                             zástupca ped. zamestnancov                                                              Petra Straková,                                                                               zástupca nepedag. zamestnancov
Lenka  Ježík Polešenská,                                                             zástupca zák. zástupcov detí
Barbora Horčinová,                                                                      zástupca zák. zástupcov detí                                                            Zuzana Voľanská,                                                                                 zástupca zák. zástupcov detí                                                             Martina Budajová,                                                                        zástupca zák. zástupcov detí
Erika Karová, poslanec Mesta Banská Bystrica
Mgr. Lucia Vavricová, zástupca za organizácie

OZ Radvanček: 2% z dane

Milí rodičia, obraciame sa na Vás s prosbou o podporu pre našu MŠ a teda aj pre Vaše deti v rámci možnosti poskytnutia 2% /3%/z Vašich daní, prostredníctvom "Občianskeho združenia Radvanček". Tlačivá sú k dispozícii na triedach. Do MŠ treba priniesť potvrdenú kópiu z daňového úradu. Z poukázanej sumy plánujeme zakúpiť náčinie a náradie pre deti do našej novej telocvične. 
Členovia:

PhDr. Tomáš METYĽ
Janka PERNICKÁ,
Monika HERDOVÁ
Miroslav BLAŠKO

Ďakujeme !

Školské projekty

Naša MŠ za zapája do viacerých projektov

01.

Národný projekt ,,Zdravie v školách", Projekt: ,, Dopraváčik - náš kamarát" alebo ,,Nie je značka ako značka", Projekt ,,Aktivizujúce metódy vo výchove a vzdelávaní"

02.

Národný projekt ,,Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva", Projekt ,,Počítač môj kamárat", Projekt ,,Digitálne učivo Na dosah"

03.

Projekt ,,Kamarátka Fit-lopta", Projekt: ,, Dopraváčik - náš kamarát" alebo ,,Nie je značka ako značka", Projekt ,,Čo mi kniha rozprávala"

04.

Projekt ,,Sedmokráska", Projekt ,,Malá Tarzánia",  Projekt ,,Zázračná záhradka", Projekt ,,Zober ma von"