ÚHRADA PLATIEB ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ PODĽA NOVÉHO VZN MESTA BB

4. januára 2023 | Legislatíva, Oznamy, Uncategorized

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

                                                       od 1.1.2023

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica vo VZN Mesta Banská Bystrica 15/2022 sumou vo výške 32,00 €.

Mesačný príspevok sa uhrádza mesiac vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne mesta Banská Bystrica.

  • zriaďovateľ mimoriadne určil prechodné obdobie a poplatky za MŠ za mesiac január už boli zo strany zákonných zástupcov uhradené a odvedené na účet zriaďovateľa Mesta Banská Bystrica.                                                                                                                                                                                                 Dôrazne rodičov žiadame, aby platbu za mesiac február 2023 zrealizovali len v mesiaci január 2023 a to konkrétne do 10.01.2023.

Celé znenie: VZN-c.-15-2022

 

Určenie výšky príspevkov v zariadeniach školského stravovania

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica poskytuje stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie detí materských škôl.

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, okrem dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom, na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni.

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:

  • celodenné stravné: 2,10 € (desiata 0,50 €, obed 1,20 €, olovrant 0,40 €)
  • zákonný zástupca každého dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej škole vo      výške 9,00 € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac.

 

Ďakujeme, že poplatky za MŠ a stravné uhrádzate včas.

Mohlo by vás zaujímať

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

Vážení rodičia,   Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 6.9.2023 /streda/ o 16,00hod. sa uskutoční  v III.triede  /prízemie / rodičovské združenie pre 3. triedu /zajkovia/ a 4. triedu /žabky/.   Riaditeľstvo MŠ Radvanská 26 oznamuje, že dňa 7.9.2023...

prečítajte si viac