Zápis detí do MŠ Radvanská 26

10. marca 2020 | Oznamy

sa uskutoční dňa 27. apríla 2020 od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa aj s povinnou prílohou = potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa si rodič, resp. zákonný zástupca stiahne z webovej stránky Mesta Banská Bystrica (Školský úrad) alebo vyzdvihne na klientskom centre MsÚ v priebehu mesiaca marec.

Vyplnenú žiadosť o prijatie aj s povinnou prílohou rodič, resp. zákonný zástupca odovzdá výlučne v čase zápisu riaditeľke MŠ, pričom predloží k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča, resp. zákonného zástupcu.

Kritériá prijatia dieťaťa do materskej školy.

Podľa §59 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. sú do MŠ prednostne prijímané :

  1. deti 5 - 6 ročné 
  2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 
  3. deti s dodatočne odloženou povinnou škol. dochádzkou 
  4. 4-ročné deti 
  5. 3-ročné deti 
  6. súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje danú MŠ 

Deň otvorených dverí sa v materskej škole na základe pokynov krízového štábu Mesta Banská Bystrica z dôvodu šírenie koronavírusu NEUSKUTOČNÍ !

Mohlo by vás zaujímať

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, triedne rodičovské združenia sa uskutočnia podľa náležitých predpisov v rámci situácie ochorenia Covid 19 podľa nasledujúceho rozpisu: 1.trieda (Krtkovia) a 2. trieda (Myšky) - 7.9.2021 (utorok) o 16.00 hod. 3.trieda (Zajkovia) a 4.trieda (Žabky) -...

prečítajte si viac

Informácie školskej jedálne

V á ž e n í  r o d i č i a  d e t í  m a t e r s k e j  š k o l y !   V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica zavádzame a upresňujeme nasledovné :...

prečítajte si viac