Zápis detí do základnej školy - ZŠ s MŠ Radvanská 1

22. marca 2021 | Oznamy

Informácia k zápisu prvákov

 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Konkrétne miesto a čas zápisov určí zriaďovateľ príslušnej základnej školy.

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2021 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica (ďalej len nariadenie) Mesto určilo čas zápisu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica od 06. apríla 2021 do 09. apríla 2021 vrátane, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.

Riaditeľka ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica určila deň zápisu detí do prvých ročníkov základnej školy  v dvoch termínoch:  

  • 7. apríla 2021, v čase od 10.00 do 18.00 hod.
  • 8. apríla 2021, v čase od 10.00 do 18.00 hod.

Zápisy sa uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí. 

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na odkaz:

Informácia k zápisu prvákov

a všeobecné  informácie od zriaďovateľa:

Zápisy detí do základných škôl v apríli, do škôlok v máji

Čo by mal vedieť budúci prvák:

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, triedne rodičovské združenia sa uskutočnia podľa náležitých predpisov v rámci situácie ochorenia Covid 19 podľa nasledujúceho rozpisu: 1.trieda (Krtkovia) a 2. trieda (Myšky) - 7.9.2021 (utorok) o 16.00 hod. 3.trieda (Zajkovia) a 4.trieda (Žabky) -...

prečítajte si viac

Informácie školskej jedálne

V á ž e n í  r o d i č i a  d e t í  m a t e r s k e j  š k o l y !   V snahe zracionalizovať a sprehľadniť systém odoberania stravy Vašimi deťmi počas pobytu v MŠ zo Školskej jedálne pri MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica zavádzame a upresňujeme nasledovné :...

prečítajte si viac